12 października 2015

Księgi rachunkowe

 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT do Izby Celnej
 • wypełnianie wniosków do KRS
 • wypełnianie wniosków o dofinansowanie, kredytowych, leasingowych i innych
 • prowadzenie ewidencji PFRON
 • monitoring należności i zobowiązań